Immateriális javak

 

Fogalma     Azok a nem anyagi eszközök, amelyek forgalomképesek és tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét.

                (Ideértve az immateriális javakra adott előlegeket, de ide nem értve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat.)

 

Fajtái (mérlegtételei)

A/ Befektetett eszközök (1. számlaosztály)

I. Immateriális javak (11. számlacsoport)

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111.)

2. K+F (112.)

3. Vagyoni értékű jogok (113.)

4. Szellemi termékek (114.)

5. Üzleti vagy cégérték (115.)

6. Immateriális javakra adott előlegek (351.)

7. Immateriális javak értékhelyesbítése (117.)

 • beszerzéskor: beszerzési áron
 • saját előállításkor: előállítási költségen
 • apport: apport értéken
 • térítés nélküli átvételkor: piaci értéken vagy jogszabály szerint meghatározott értéken
 • ajándék, hagyaték esetében: piaci értéken

 

Értékelés

       Bekerülési értéke (1)

-      Terv szerinti értékcsökkenési leírás (2)

-      Terven felüli értékcsökkenés (3)

+     Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (4)

=     Mérlegérték (4)

+     Értékhelyesbítés (5)

-      Értékhelyesbítés visszavezetése (6)

=     Piaci érték (7)

 

Összefoglaló az értékeléshez

Megnevezés

Időkorlát a

terv szerinti értékcsökkenésnél

Terven felüli

értékcsökkenés

Értékhelyesbítés

111.

maximum 5 év

NINCS

NINCS

112.

maximum 5 év

LEHET

NINCS

113.

nincs korlát

(100 eFt alatt egyösszegű leírás lehet!)

LEHET

LEHET

114.

nincs korlát

(100 eFt alatt egyösszegű leírás lehet!)

LEHET

LEHET

115.

nincs

főszabály szerint nem lehet amortizálni

LEHET

NINCS

Értékelés kiegészítése

 • mérlegérték: nettó érték = bruttó – halmozott terv szerinti és terven felüli écs.
 • értékvesztés: immateriális javakra adott előlegeknél lehet
 • értékhelyesbítés: csak a vagyoni értékű jogoknál és a szellemi termékeknél lehet

 

Mikor kell terven felüli értékcsökkenést elszámolni?

 • Vagyoni értékű jog, szellemi termék, üzleti vagy cégérték: könyv szerinti érték > piaci érték

(tartósan és jelentősen)

 • Vagyoni értékű jog: a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető
 • Befejezett K+F: a megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszűntetik, ill. az eredménytelen lesz

 

Alapítás-átszervezés aktivált értéke (Szt.25.§(3)

 • alapítás-átszervezéssel,
 • a tevékenység megkezdésével, indításával, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos,
 • beruházásnak nem minősülő
 • a jövőben várhatóan hasznosuló közvetlen költségek és/vagy számlázott tételek.

Aktiválásáról a vállalkozó dönt.

Ha aktiválásra kerül, akkor osztalékfizetési korlátot jelent!

 

Példa 1 (Alapítás-átszervezés)

Egy Kft. alapításával kapcsolatban a következő költségek merültek fel:

 • Ügyvédi díj 110 EFt + ÁFA
 • Cégbejegyzési díj 80 Eft
 • Közzétételi díj 20 Eft

Feladat:

       1. Könyvelje idősorosan a gazdasági eseményeket, ha a vállalkozás az alapítással kapcsolatos költségeket:

       a) aktiválja és 5 év alatt írja le lineáris leírással

       b) nem aktiválja

       (A társasági szerződés dátuma: tárgyév október 1., a bejegyzésre két hónap múlva került sor)

       2. Állapítsa meg az eredményhatást mindkét esetben!

 

Megoldás a) eset

1.1/ ügyvédi díj                                  T 111   -           K 454   110

1.2/ ÁFA                                           T 466   -           K 454     22

2./ cégbejegyzési illeték                      T 111   -           K 381     80

3./ közzétételi díj                                T 111   -           K 381     20

4./ lekötött tartalék rendezése              T 413   -           K 414    210

5.1/ értékcsökkenés                            T 571   -           K 119     10,5   (210*0,2*3/12)

5.2/ lekötött tartalék feloldása               T 414   -           K 413     10,5

 

Eredményhatás= - 10,5 EFt

 

Megoldás b) eset

1.1/ ügyvédi díj                          T 529   -           K 454    110

1.2/ ÁFA                                  T 466   -           K 454      22

2./ cégbejegyzési illeték            T 531   -           K 381     80

3./ közzétételi díj                      T 531   -           K 381     20

 

Eredményhatás= - 210 EFt

 


Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (Szt.25.§(4-5)

 • az adott kutatási témára fordított költségeknek a létrehozott eszközök, termékek (prototípusok) értékét meghaladó részét lehet elkülönítetten közvetlen költségként kimutatni
 • nem aktiválható:
  • alap- és alkalmazott kutatás költségei
  • kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei

Aktiválás esetén osztalékfizetési korlátot jelent!

 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke lehet:

 • befejezetlen (év végén aktiválni kell a közvetlen költségeket)
 • befejezett
 • hasznosítható K+F: terv szerint amortizálódik
 • nem hasznosítható K+F: terven felüli értékcsökkenésként nullára le kell írni, a mérlegben már nem szerepelhet

 

Példa 2 (K+F)

A kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos összes tárgyévi közvetlen költség: 1 000.

1. variáció: A fejlesztés sikeresen zárult. A fejlesztés során előállításra került egy tárgyi eszköz, melynek előállítási költség 200. A kísérleti fejlesztés révén létrejött technológiai eljárástól remélt nettó haszon 600.

2. variáció: Sikertelenül zárult.

3. variáció: Még nem fejeződött be.

           

Feladat:          Kontírozza a fejlesztéssel kapcsolatos gazdasági eseményeket!

 

Megoldás

1/ költségek elszámolása                  T 51-57           - K 1-4          1 000

2/ költségek aktiválása                      T 112   -           K 582         1 000

 

1. variáció

3/ tárgyi eszköz átvezetése                          T 161   -           K 112            200

4/ állományba vétel szellemi termékként        T 114   -           K 112            600

5/ lekötött tartalék elszámolása                    T 413   -           K 414            200

(200 befejezett K+F, tehát terv szerinti écs-t kell elszámolni utána!)

 

2. variáció

3.1/ terven felüli ÉCS                         T 866   -           K 118         1 000

3.2/ 0-ra leírt K+F kivezetése              T 118   -           K 112         1 000

 

3. variáció

Könyvelési teendő nincs, terv szerinti écs nem számolható el utána, mert befejezetlen a K+F, de:

3/ lekötött tartalék trendezése             T 413   -           K 414         1 000

 


Vagyoni értékű jogok (Szt.25.§(6)

Azok a megszerzett jogok, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz!

(bérleti jog, használati jog, vagyonkezelői jog, szellemi termékek felhasználási joga, licencek, koncessziós jog, játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok)

 

Szellemi termékek (Szt.25.§(7)

 • találmány,
 • iparjogvédelemben részesülő javak (szabadalom, ipari minta),
 • szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek,
 • jogvédelemben nem részesülő, de titkossága révén monopolizált javak (know-how, gyártási eljárás)
 • védjegy

függetlenül attól, hogy ezeket vásárolták vagy a vállalkozás saját maga állította elő, illetve használatba vették-e vagy sem

 

Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek mozgásjogcímeinek elszámolása

 • a tárgyi eszközök elszámolásával analóg módon,
 • a növekedési jogcímek esetén nincs beruházás számlán átvezetés

 

Üzleti vagy cégérték (Szt. 3.§(5)

keletkezés: cégvásárlás esetén

keletkezés oka: a vásárló a vállalkozás piaci értékén felül a jövőbeni megtérülés reményében többletértéket fizet

 

A cégérték számításakor a kulcskérdés mindig a piaci érték meghatározása.

 

Piaci érték

1.  Ha egy vállalkozás teljes egésze vagy jelentős egysége kerül megvételre:

              a megvásárolt cég eszközeinek aktuális forgalmi értéke

       –     az átvállalt kötelezettségek számviteli törvény előírásai alapján meghatározott értéke

       =     piaci érték

 

2. Ha tőzsdén jegyzett vállalkozásban minősített többséget biztosító befolyást szerez részvénycsomag megvásárlásával:

       piaci érték: a részvények árfolyamértéke alapján számítható

 

3. Ha a minősített többséget biztosító befolyást szerez tulajdoni részesedés vásárlásával, melyet a tőzsdén nem jegyzik vagy üzletrész, vagyoni betét vásárlása révén lett biztosított a minősített befolyás

       piaci érték: a részesedést élvező cég saját tőkéjének piaci értéke alapján meghatározott érték

 

Megjegyzés:

Részesedés vásárlása esetén azonban üzleti vagy cégérték csak akkor mutatható ki, ha a megfizetett ellenérték lényegesen több mint a piaci érték.

 

Üzleti vagy cégérték számítása egy vállalkozás teljes egészének vagy egy jelentős egységének vásárlásakor

Fizetett ellenérték – (Átvett eszközök piaci értéke – átvállalt kötelezettségek értéke)

 

Ha a különbség > 0,               üzleti vagy cégérték keletkezik.

Ha a különbség < 0,               negatív üzleti vagy cégérték keletkezik, amit a passzív időbeli elhatárolások között kell

                                        kimutatni halasztott bevételként

 

Üzleti vagy cégérték értékelése

 • Terv szerinti értékcsökkenés: nem kell elszámolni
 • Terven felüli értékcsökkenés: ha az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (azaz a várhatóan megtérülő összeget)

 

 

Negatív üzleti vagy cégérték

 • Halasztott bevétel feloldása a cégvásárlást követő 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet
 • Ha a teljes részvénycsomag értékesítésre kerül, akkor indokolt a könyvekből történő kivezetése

 

Példa 3 (Üzleti vagy cégérték)

„K” vállalkozás megvásárolja „L” vállalkozást

 1. eset: 1.000-ért,
 2. eset: 400-ért.

Az „L” vállalkozás eszközeinek mérlegértéke 2.000, kötelezettségeinek értéke pedig 1.600. Az „L” vállalkozás eszközeinek piaci értéke 2.200.

           

Kontírozza a cégvásárlással kapcsolatos gazdasági eseményeket „K” vállalkozásnál!

 

Megoldás

a) eset

1/ eszközök állományba vétele           T 1-3   -            K 454       2 200

2/ kötelezettségek állományba vétele  T 454   -           K 43-47    1 600  

3/ üzleti vagy cégérték elszámolása    T 115   -           K 454         400

 

b) eset

1/ eszközök állományba vétele                      T 1-3   -           K 454       2 200

2/ kötelezettségek állományba vétele             T 454   -          K 43-47   1 600  

3/ negatív üzleti vagy cégérték  elszámolása   T 454   -           K 969        200

4/ üzleti vagy cégérték elszámolása               T 969   -           K 483        200