Tárgyi eszközök

   Fogalma:

Olyan anyagi eszközök, amelyek

–tartósan,
–közvetlenül vagy közvetett módon

  szolgálják a vállalkozási tevékenységet, függetlenül hogy azok üzembe helyezésre kerültek-e vagy sem.

  Itt kerülnek kimutatásra az ezen eszközök beszerzésére adott előlegek és az értékhelyesbítés is.

Csoportosítása:

A. Befektetett eszközök (1. számlaosztály)

II. Tárgyi eszközök (12-16. számlacsoport)

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12.)

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (13.)

3.Egyéb berendezések felszerelések, járművek (14.)

4.Tenyészállatok (15.)

5. Beruházások, felújítások (16.)

6. Beruházásokra adott előlegek (352.)

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (1x7.)

Példa:

1.A beruházási szállítónak 960 EFt (800 EFt + ÁFA) előleget utaltunk át.
2.A gépvásárlásról a szállító a teljesítést követően megküldte a számlát. A számla végösszege 2 400 EFt (ÁFA-val).
3.Az előleg beszámítása.
4.A vállalkozó a fennmaradó tartozását átutalta.
 
Megoldás:
-Előleg átutalása:            T352    K384           800
-Hozzá kapcsolódó áfa:   T466  K384             160
-Szállítói számla             T161   K455          2400
-Hozzá Kapcsolódó áfa   T466   K455           648
-Előleg beszámítása       T455    K352            800
-Tartozás átutalása         T455    K384          1440
 
Értékhelyesbítés
•könyv szerinti érték < piaci érték
•jelentősen!
•Mikor érvényes piaci érték?
•Elszámolása lehetőség,
•Milyen KSZÉ?
–esetleges terven felüli értékcsökkenés visszaírása utáni könyv szerinti értéket
•A piaci értéket könyvvizsgáló által hitelesíttetni kell.
•Forrás oldalon értékelési tartalékként jelenik meg.
 
Példa2
Gyártó gépsor adatai              1. év                  2. év
Bruttó érték                            200                    200
Halmozott terv szerinti écs        30                      60
Piaci érték mérlegkészítéskor   180                    145
 
Számítsa ki és kontírozza az évenkénti elszámolható értékhelyesbítés összegétés az eszköz mérlegértékét!
 
Megoldás:

 

1. év

Piaci érték  180

Átértékelés előtti könyv szerinti érték  170

Különbség  +10

Értékhelyesbítés elszámolása    10

Mérlegérték  170

 

2. év

Piaci érték  145

Átértékelés előtti könyv szerinti érték  140

Különbség  +5

Értékhelyesbítés visszavezetése    5

Mérlegérték  140

 

Bekerülési jogcímek, bekerülési érték

•Beszerzéskor                beszerzési ár
•Saját előállításkor          előállítási költség
•Apport átvétel                 apport érték
•Térítés nélküli átvételkor  piaci érték
•Ajándék, hagyaték          piaci érték
 
 
Péda3
Megnevezés                                         1.eset               2.eset
Aktiválásig felmerült hitelkamat                60                      30
Elkülönített pénzeszköz felhasználásig
kapott kamat összege                             50                      40
Elkülönített pénzeszköz felhasználásig
kapott kamat összegéből a bekerülési
értéketcsöjkkentő rész                            50                       30
A kamatokból a bekrülési értéket
módosító rész                                        +10                     0
                                        mert             60-50                 30-30
 
Nem része a bekerülési értéknek
 
•levonható előzetesen felszámított ÁFA
•arányosítással megosztott ÁFA le nem vonható hányada
•beruházáshoz kapcsolódó véglegesen kapott támogatás összege
•karbantartási költség
•aktiválást követően vásárolt tartozékok, alkatrészek, tartalék alkatrészek
 
 
 
Egyéb növekedési jogcímek a vásárláson és saját előállításon kívül
•Apport átvétel
•Térítés nélküli átvétel
•Átsorolás a készletekből
 
Példa  (térítés nélküli átvétel)
 
•Térítés nélkül átvett eszköz átadónál kimutatott könyv szerinti értéke 1 100
•Piaci érték 1 000
•Az eszközhöz vásárolt tartalék alkatrész értéke ÁFA nélkül 200
•Tárgyévi értékcsökkenés 300

Feladat:

  Kontírozza a gazdasági eseményeket és határozza meg az eredményre gyakorolt hatást!

(ÁFA elszámolástól eltekintünk!)

Megoldás:

                 - Térítés nélküli átvétel:    T161    K989     1000
                 -Elhatárolás                    T989    K483     1000
                 -Tartalék alkatrész           T161   K455       200
                -Üzembeheélyezés          T131   K161      1200
                -Értékcsökkenés             T571   K139       300
                -Elhatárolás feloldása       T483  K989        250
 
                Eredményhatás = + 1.000 – 1.000 – 300 + 250 = - 50
 
 

Csökkenési jogcímek
terv szerinti értékcsökkenési leírás

•Kulcsfogalmak, összefüggések:
–Hasznos élettartam
–Maradványérték
–Amortizálandó érték
–Módszerek
–Hol nem lehet/szabad elszámolni?
–Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási lehetőségei (100 EFt alatti)
–Kapcsolat a számviteli alapelvekkel (valódiság elve, összemérés elve, stb.)
 
 

 

Csökkenési jogcímek
terven felüli értékcsökkenési leírás
•Kulcsfogalmak, összefüggések
–Alapesetei tárgyi eszközöknél:
•1. A könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci érték. (Beruházásokra ez nem vonatkozik!)
•2. Feleslegessé válás, megrongálódás, megsemmisülés, hiány, rendeltetésszerűen nem használható, használhatatlan. (Beruházásoknál is!)
–Egyéb ráfordításként kerül elszámolásra
 
 
Terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírása
•Elszámolása:
–Ha a piaci érték a mérlegkészítéskor jelentősen magasabb a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéknél.
–Egyéb bevételként
 
 
Tárgyi eszközök megjelenése az éves beszámolóban
•Bekerülési értéke (1)
•- Terv szerinti értékcsökkenési leírás (2)
•- Terven felüli értékcsökkenés (3)
•+ Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (4)
•Mérlegérték (4)
•+ Értékhelyesbítés (5)
- Értékhelyesbítés visszavezetése (6)
•Piaci érték (7)
 
 
A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása
 
•Formái:
–egyedi
–Csoportos
•Célja:
–a vagyon megállapításának elősegítése
–Ellenőrzés elősegítése
–kiegészítő melléklet információ tartalmának biztosítása
 
 
Analitika
 

Tartalma:

•Azonosító adatok
–TE megnevezése,
–Azonosító adatok, leltári szám
–Gyártás éve, beszerzés, üzembe helyezés ideje, pótlólagos beruházások
–A létesítő cég, szállító neve, címe, stb.
–Kapcsolódó főkönyvi számla számok
–Tartozékok

                    -Egyéb

 

Nyilvántartási adatok
–Az eszközhöz kapcsolódó költséghelyek
–Értékcsökkenés elszámolásának módszerei, leírási kulcs
–Maradványérték
–Tervezett használati idő
 
•Állományi és értékadatok
–Bruttó érték (bekerülési érték)
–Elszámolt értékcsökkenések
–Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés összege
–Értékhelyesbítésre vonatkozó adatok
–Tárgyi eszköz nettó értéke

 

  Az analitika és a főkönyvi számlák közti egyenlőségnek kötelezően fenn kell állnia.