Mérleg, eredménykimutatás

          Kaptok egy egyszerűbb magyarázatot!  

                               MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA "A" változat
 
 

ESZKÖZÖK (aktívák)            
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III)            
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1-7.sorok)            
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 111-1181-1191            
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 112-1182-1192            
3. Vagyoni értékű jogok 113-1183-1193            
4. Szellemi termékek 114-1184-1194            
5. Üzleti vagy cégérték 115-1185-1195            
6. Immateriális javakra adott előlegek 351-3591            
7. Immateriális javak értékhelyesbítése 117            
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (1-7.sorok)            
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12-128-129            
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13-138-139            
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14-148-149            
4. Tenyészállatok 15-158-159            
5. Beruházások, felújítások 16-168            
6. Beruházásokra adott előlegek 352-3592            
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 127,137,147,157            
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1-7.sorok)            
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 171-179            
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 191-199            
3. Egyéb tartós részesedés 172-179            
4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 192-199            
5. Egyéb tartósan adott kölcsön 193+194+195+196+197-199            
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18-189            
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 177            
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 178+188            
B. FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV)            
I. KÉSZLETEK (1-6.sorok)            
1. Anyagok 21-22±228-229            
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 23±238-239            
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 24±248-249            
4. Késztermékek 25±258-259            
5. Áruk (26±264-265-269)+(27-279)+(28-288-289)            
6. Készletekre adott előlegek 353-3593            
II. KÖVETELÉSEK (1-5.sorok)            
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 31-315/319            
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 32-329            
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 33-339            
4. Váltókövetelések 34-345/349 kamat nélkül!            
5. Egyéb követelések            
6. Követelések értékelési különbözete 314+318+344+348            
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 367            
III. ÉRTÉKPAPÍROK (1-4.sorok)            
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 371-3719            
2. Egyéb részesedés 372-3729            
3. Saját részvények, saját üzletrészek 373-3739            
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 374-3749            
5. Értékpapírok értékelési különbözete 375            
IV. PÉNZESZKÖZÖK (1+2)            
1. Pénztár, csekkek 381+382+383            
2. Bankbetétek 384+385+386±389            
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1-3.sorok) 39            
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 391            
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 392            
3. Halasztott ráfordítások 393            
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)            
FORRÁSOK (passzívák)       
D. SAJÁT TŐKE (I-II+III±IV+V+VI±VII) 41       
I. Jegyzett tőke 411       
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 373       
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 325-328, 332-358 ( - !)       
III. TŐKETARTALÉK 412       
IV. EREDMÉNYTARTALÉK 413       
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 414       
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (1-2.) 417  
    
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 4171       
2. Valós értékelés értékelési tartaléka 4172       
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ±419       
E. CÉLTARTALÉKOK (1-3.sorok) 42       
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 421       
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 422       
3. Egyéb céltartalék 429       
F. KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III) 43-47       
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1-3.sorok) 43       
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 431       
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 432       
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 433       
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1-8.sorok) 44       
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 441       
2. Átváltoztatható kötvények 442       
3. Tartozások kötvénykibocsátásból 443       
4. Beruházási és fejlesztési hitelek 444       
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 445       
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 446       
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 447       
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 448+449       
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ((1-9)-10) 45-47       
1. Rövid lejáratú kölcsönök 451
Ebből: az átváltoztatható kötvények 4511       
2. Rövid lejáratú hitelek 452       
3. Vevőktől kapott előlegek 453       
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 454+455+456       
5. Váltótartozások 457 Névértéken (kamattal növelve)       
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 458       
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben 459       
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek       
9. Kötelezettségek értékelési különbözete 4796       
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 478       
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1-3.sorok) 48       
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 481       
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 482       
3. Halasztott bevételek 483       
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)    

 

 

EREDMÉNYKIMUTATÁS FORGALMIKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL („A” változat)
 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 91-92             
02. Exportértékesítés nettó árbevétele 93-94            
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)            
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 811+83            
04. Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 814            
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 815            
II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)            
III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)            
06. Értékesítési, forgalmazási költségek 851            
07. Igazgatási költségek 852            
08. Egyéb általános költségek 853            
IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)            
V. Egyéb bevételek 96            
Ebből: visszaírt értékvesztés 966            
VI. Egyéb ráfordítások 86            
Ebből: értékvesztés 866            
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)              
09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 971            
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 9711            
10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 972            
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 9721            
11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 973            
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 9731            
12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 974            
Ebből: kapcsolt vállalkozástól 9741            
13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 976-979            
Ebből: értékelési különbözet            
VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13))   97            
14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 871            
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott            
15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 872-873            
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott            
16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 874            
17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 875-879            
Ebből: értékelési különbözet            
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17)   87            
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)            
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                
IX. Rendkívüli bevételek 98            
X. Rendkívüli ráfordítások 88            
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)            
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 493            
XI. Adófizetési kötelezettség    T89-K461            
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)            
18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 413            
19. Jóváhagyott osztalék, részesedés 458,476            
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19) 419         
 
 
 
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉGELJÁRÁSSAL („A” változat)
 

 
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 91-92             
02. Exportértékesítés nettó árbevétele 93-94            
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)            
03. Saját termelésű készletek állományváltozása 581, ha T -, ha K +            
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 582 K            
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 581+582            
III. Egyéb bevételek 96            
Ebből: visszaírt értékvesztés 966            
05. Anyagköltség 511 (811)            
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 52 (812)            
07. Egyéb szolgáltatások értéke 53 (813)            
08. Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 814            
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 815            
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)      81            
10. Bérköltség: munkaszerződés alapján előírt járandóságok 541 (821)            
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 551 (822)            
12. Bérjárulékok 56 (823)            
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)   82            
VI. Értékcsökkenési leírás 571 (83)            
VII. Egyéb ráfordítások 86            
Ebből: értékvesztés 866            
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)              
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 971            
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 9711 (171)            
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 972            
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 9721            
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 973            
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 9731            
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 974            
Ebből: kapcsolt vállalkozástól 9741            
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 975-979            
Ebből: értékelési különbözet            
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)   97            
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 871            
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 8711            
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 872-873            
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 8721+8731            
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 874            
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 875-879            
Ebből: értékelési különbözet             
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 87            
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)            
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)            
X. Rendkívüli bevételek 98            
XI. Rendkívüli ráfordítások 88            
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)            
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 493            
XII. Adófizetési kötelezettség    T891-K461            
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)            
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 413            
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 446,447,458,459,476            
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 419  

 

  1. A TÁRSASÁGI ADÓALAP ÉS AZ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA

+/- Adózás előtti eredmény- ebből indulunk ki, ezt csökkenti a
- Kapott osztalék ( 971 a főkönyvi kivonatban, vagy eredmény kimutatás 13. sora)
+ Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés- növelő tényező ( 571,
vagy eredménykimutatás VI.sor)
- Társasági adó szerinti értékcsökkenés- csökkentő tényező
+/- egyéb adóalap módosító tételek( ezt a feladat tartalmazza, neked
kell tudni, hogy növelő vagy csökkentő tétel, ezeket hamarosan
részletesen át fogjuk venni, hogy a vizsgán ne okozzon gondot)
= ADÓALAP

TÁRSASÁGI ADÓ: ADÓALAP*TÖRVÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT % OSZTALÉK
ALAPJÁNAK ( MŰKÖDŐ TŐKÉNEK) A SZÁMÍTÁSA
Osztalékot csak működő tőke után lehet fizetni, a jegyzett, de még be
nem fizetett tőkét, osztalékfizetésnél nem szabad figyelembe venni,
ezért:
Jegyzett tőke (411)- ez a kiindulás, ebből kivonjuk a
-jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( 358)
- Visszavásárolt saját részvény ( névértéken, 411* visszavásárlási %,
ezt is a feladat tartalmazza)
=OSZTALÉK ALAPJA( azt, hogy hány % osztalékot szeretne a társaság
fizetni, szintén tartalmazza a feladat)
tehát: osztalékalap*%

3. AZ OSZTALÉKFIZETÉSI KORLÁT KISZÁMÍTÁSA
+/- adózott eredmény
+ pozitív!! eredménytartalék ( ezt onnan tudjuk, hogy a főkönyvi
kivonatban: K a 413egyenlege)
=OSZTALÉKFIZETÉSHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLL( +)
- jegyzett, de még be nem fizetett tőke( 358)-ezt kivonjuk
- negatív eredménytartalék ( ha T a 413 egyenlege)
= KIFIZETHETŐ OSZTALÉKOT CSÖKKENTI(-)
+ maximális tőketartalék bevonása ( 412), ezt hozzáadjuk
= KIFIZETHETŐ OSZTALÉK

4. AZ OSZTALÉK ÉS A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY KÖNYVELÉSE
*       ha igénybe vettünk eredménytartalékot:  T 413 K 476 ( ezt rögtön írd be!)
*       mérleg szerinti eredmény könyvelése: T 419 K 493 (ha a MSZE -), T
493 K 419 ( ha a MSZE +)
*       osztalék könyvelése: T 493 K476 ( ezt is rögtön írd be)

 


   

STK  nyitóállománya  (581)STKÁV = STK záró állomány, mely a következő háromból tevődik össze:

231 Befejezetlen termelés  + 235 félkész + 251 késztermék – 238 – 258

235 Félkésztermék egyenleg: Zárókészlet = 231 Befejezetlen termelés + 235 (X) – 238 Félkész termék KÉK + 251 Késztermék – 258 Késztermék KÉK

                                              Nyitókészlet = …

                                              581 STK állományváltozás = …

                                              235 = Nyitó – Záró – STK állományvált.

Készletek és állományváltozás összefüggései:

Zárókészlet (23 és 25-ös számlák: 231+235+238+251+258) – nyitókészlet = állományváltozás (581)

 

238 Félkésztermék KÉK: Zárókészlet = 231 Befejezetlen termelés  + 235 Félkész termék + 238 (X) + 251 Késztermék + 258 Késztermék KÉK

                                              Nyitókészlet = … (adott)

                                              581 STK állományváltozás = …

238 = Nyitó – Záró – STK állományvált

 

 

414 Lekötött tartalék egyenlege = 111 Alapítás átszervezés nettó értéke (-1191)

                                                         + 112 Kísérleti fejlesztés nettó értéke (- 1192)

                                                         + 373 Saját részvények könyv szerinti értékei  

–1182±(3832-424)

VIGYÁZZ!!!! ellenőrizni, hogy a 111 és 112-re megtörtént-e a lek.tart. képzés

111 Alapítás átszervezés nettó ért. = 414 Lekötött tartalék  

–  112 Kísérleti fejlesztés nettó értéke (- 1192)

–  373 Saját részvények könyv szerinti értékei 

+ 1191 Alapítás átszervezés ÉCS

 

Valutapénztár, devizabetét és minden devizás tétel  k.sz.é-jének meghatározása:   devizás tételek egyenlege/ EUR = ksz.árfolyam     → feljegyezni az átértékeléshez,!!!

e.) 4171 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka = az értékhelyesbítések összege:

Pl: 117. Immateriális javak értékhelyesbítése

+ 127. Ingatlanok értékhelyesbítése

      + 177. Részesedések értékhelyesbítése (- ha a  visszavásárlási árfolyam > 100%)

127. Épületek értékhelyesbítése:

  4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

–  117. Immateriális javak értékhelyesbítése

117. Immateriális javak értékhelyesbítése =   4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                                     (117+127+137+147+177 = 417)

(ezekből vissza is)                                              –   127. Épületek értékhelyesbítése (vagy a másik megadott értékhelyesbítés számla)

        

1192 Kísérleti fejlesztés értékcsökkenése  =         414 Lekötött tartalék

                                                                  –   111 Alapítás átszervezés aktivált ért.

                                                                  +  1191 Alapítás átszervezés értékcsökk.

                                                                  –  112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

                                                                  +  373 Saját részvények, saját üzletrészek

   

1191 Alapítás átszervezés écs:  =    414 Lekötött tartalék

–  112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

–  373 Saját részvények, saját üzletrészek

                              –   111 Alapítás átszervezés aktivált ért.

373 Saját részvények, saját üzletrészek = 411 Jegyzett tőke x visszavásárolt % x árfolyam %

Feladatban: ÉCS-ből bruttó érték; évek száma módszer, 5 év, üzembe helyezés év tört év:

Bruttó érték x 1/15 x ((5 + 4 + (3/12 x maradék hó)) = ÉCS számla össz. > bruttó érték = ECS szla/szorzat összege.-

Bruttó érték x 1/15 x ((5 + 4 + (3/12 x 3 hó)) = 32.500.000,--

Bruttó érték = 50.000.000,--

 

183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai: 2008. október 1-jén vásárolt 110 %-os árfolyamon. A kötvény névértéke 1.000.000 Ft/db, a vásárolt darabszám 5 (öt), a kamat évi 18 %, a kamatfizetés minden év június 1-je.

    5 db x 1.000.000,-- x 110 % = 5.500.000,--

    ((5.000.000 x 18 %) / 12 hó) x 4 hónap = 300.000,--

    5.500.000 – 300.000 = 5.200.000,--

 

289. Göngyölegek árkülönbözete: ha feladatban: A göngyölegek árkülönbözete - 10 %.:Csak a saját göngyölegnek van árkülönbözete!

                                                              281. Saját göngyölegek E 4.200.000 x (- 10 %) = K 420.000,--

                                                    vagy ha Az áruk mérlegértéke 28.590.000 forint.

                                                              Az áruk mérlegértéke 28.590.000 forint, amely az áruk és a göngyölegek értékének összege.

                28.590.000 – (264. E 23.702.000 – 265. E 4.808.000 + 281.E 4.699.000 + 282. E 5.702.000) =K 705.000,--

Egyéb követelések      

Egyéb rövid lej kötelezettségek

361. Munkavállalókkal szembeni köt.

(311. Ide kerül ha pl. vevő kétszer fizetett)

368. Különféle egyéb követelések

 

Ha T egyenleg (+)

362-1. Fogyasztói árkiegészítés – 363-1. Fogyasztói árkiegészítés teljesítése Ha K egy. (-)

Ha T egyenleg (+)

362-2. Termelési árkiegészítés – 363-2. Termelési árkiegészítés teljesítése Ha K egy. (-)

Ha T egyenleg (+)

362-X Egyéb támogatás – 362-X Egyéb árkiegészítés teljesítése Ha K egy. (-)

 

458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

 

461. Társasági adó elszámolása  (461. egyenleg – adó könyvelés után!!!)

 

462 Személyi jövedelemadó elszámolása

Ha T egyenleg (-)

463-X. számlák – 464-X. számlák Ha K egy (+)

 

 

Ha T egyenleg (-)

ÁFA: ha K egyenleg:   – 466. Előzetes felsz. ÁFA +  467 Fizetendő ÁFA

  – 468. ÁFA elszámolási számla (ha T egy.) és + ha K egy.

 

469. Helyi adókötelezettség ha K egy.

 

471 Jövedelemelszámolási számla

 

472. Fel nem vett járandóságok

 

473. Társadalombiztosítási kötelezettég

 

476. Rövid lej. köt. osztalékfizetéshez (osztalék könyvelés után!!!)

 

479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek (osztalék)